Akyoltm.com saýtynda her aýky bijeli utuşlar

Agzalyk sahypasyna hoş geldiňiz!

Çekeleşigiň wideo ýaýlymyna geçiň

Gutlaýas! Siz iň oňat baýraklary gazanmak ugrunda gatnaşmak üçin belgili flaýer aldyňyz. Flaýer belgisini işe girizmek üçin aşakdaky maglumatlary dolduryň:

+993

Siziň flaýerinizde görkezilen harplary we sanlary ýazmagyňyzy haýyş edýäris
(üns beriň, iňlis dili harplaryny ulanyň, meselem а0001)

Utuş her aýyň 30-na sagat 12:00-da geçirilýär. Ýeňejikleri tötänleýin san generatory tarapyndan netijelener saýlanar